15 Μαρτίου 2023

«Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το χώρο δραστηριοποίησής τους στην περιοχήπαρέμβασης της ΣΒΑΑ Λάρισας στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικήςβιομηχανίας (ΠΔΒ), του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των […]
10 Μαρτίου 2023

«Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνωντεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και ενγένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες,υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης […]
10 Μαρτίου 2023

«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνωντεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και ενγένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες,υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης […]