Μελέτη Βιωσιμότητας - Σκοπιμότητας

Η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας ή μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης ενός οργανισμού ή μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της συνέχισης τους, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του.
Οι Μελέτες Σκοπιμότητας απαντούν στο ερώτημα, κατά πόσο μία επιχειρηματική πρόταση είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμη, εμπορικά ρεαλιστική και οικονομικά αποδεκτή. Μελετώντας τη σκοπιμότητα ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου, εξετάζεται εάν και κατά πόσο θα μπορέσει να βρει εφαρμογή και να υιοθετηθεί από τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς στους οποίους θα απευθυνθεί κατά την υλοποίηση του ο οργανισμός, αλλά και να επιτελέσει κάποιο επιζητούμενο σκοπό εντός του οργανισμού.
Οι Μελέτες Βιωσιμότητας διερευνούν τις προϋποθέσεις και τις αναγκαίες συνθήκες, που μια νέα επένδυση ή ακόμη και υπάρχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να είναι βιώσιμη, να έχει οικονομικά πλεονάσματα, ώστε να αποσβέσει το κόστος της επένδυσης και να συμμετάσχει στα κέρδη. Με τον όρο βιωσιμότητα, επιβεβαιώνεται η δυνατότητα ενός οργανισμού να σχεδιάσει και να εκτελέσει όλα όσο προβλέπονται στο εξεταζόμενο επενδυτικό του πλάνο, καταστώντας το βιώσιμο και προσοδοφόρο, ούτως ώστε να αποσβέσει το επενδυτικό κόστος και να αποφέρει κέρδη.
Στην P&D Consultants όταν αξιολογούμε μία επενδυτική πρόταση λαμβάνουμε υπόψη:
 • Τον τεχνικό σχεδιασμό
 • Το κόστος υλοποίησης του έργου
 • Τα αναμενόμενα οφέλη
 • Τις κοινωνικές περιβαλλοντικές συνέπειες
 • Την αναγκαιότητα του σχεδίου
 • Θεσμικά ζητήματα
 • Χρηματοοικονομικά ζητήματα

Στοιχεία μελέτης σκοπιμότητας:
 • Ανάλυση της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας
 • Ανάλυση Κόστους & Οφέλους (Cost - Benefit Analysis)
 • Αξιολόγηση της προσδοκώμενης οικονομικής απόδοσης
 • Αποτελέσματα για τη λήψη ορθής απόφασης
Αξιολογούμε επιστημονικά τα επιχειρηματικά σας σχέδια, εξετάζουμε προσεκτικά κάθε παράμετρο και σας καθοδηγούμε στη λήψη της σωστής απόφασης για την υλοποίηση της επένδυσης σας. Εναλλακτικά, σας παρουσιάζουμε τις διάφορες τροποποιήσεις και λύσεις που απορρέουν ώστε να μπορείτε να επιλέξετε.