Τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων

Η P&D Consultants προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στην αντιμετώπιση των αναγκών των μεγάλων, μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων. Η ικανότητά μας να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προκύπτει από τη μεγάλη μας εμπειρία και τη βαθιά γνώση των κανόνων της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή, η P&D Consultants στέκεται δίπλα στις ανάγκες των επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Κοντά στον επιχειρηματία από τα πρώτα του βήματα στο επιχειρηματικό περιβάλλον, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη της λειτουργίας της κάθε επιχείρησης. Αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το οικονομικό της μέγεθος, διεκπεραιώνουμε κάθε συναλλαγή και αντιμετωπίζουμε όποιο λογιστικό ή φοροτεχνικό θέμα προκύψει.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχουμε προς τις επιχειρήσεις είναι: • Καταχώρηση παραστατικών σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία
 • Σύσταση – Μεταβολές εταιρειών
 • Λύση εκκαθάριση εταιρειών
 • Έκδοση και υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ
 • Σύνταξη της ετήσιας εταιρικής δήλωσης φόρου εισοδήματος

 • Συμμόρφωση με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Σύνταξη λοιπών φορολογικών δηλώσεων
 • Φορολογική και Ασφαλιστική ενημέρωση
 • Σύνταξη και υπογραφή Ισολογισμού & Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης