Αναπτυξιακός Νόμος

H P&D Consultants και οι Επενδυτικοί της Σύμβουλοι παρουσιάζουν υψηλό βαθμό Ειδίκευσης στην εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων μεγάλης κλίμακας, μελετών βιωσιμότητας και υπαγωγή τους σε χρηματοδοτικά και αδειοδοτικά εργαλεία όπως είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος.

Σε συνεργασία με Συμβούλους - Μηχανικούς, τα στελέχη μας αναπτύσσουν πλήρως τεκμηριωμένες τεχνοοικονομικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής και αναλυτικές προμετρήσεις – κοστολόγηση. Στη συνέχεια εκπονείται μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης, ενώ συντάσσεται πλήρης τεχνοοικονομική μελέτη για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου.

H P&D Consultants αναλαμβάνει την υποβολή της πρότασης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου και την υποστήριξη του Επενδυτή τόσο κατά την εκταμίευση των ενισχύσεων όσο και κατά τον τελικό διοικητικό έλεγχο και έλεγχο φυσικού αντικειμένου.

Τα ποσοστά έγκρισης προτάσεων της P&D Consultants αγγίζουν το 100% ενώ το ύψος των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που έχει συντάξει η P&D Consultants ξεπερνούν τα 100.000.000€.