Επιχειρηματικά Σχέδια

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο – Business Plan αποτελεί ένα λεπτομερές πλάνο ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης μιας επιχείρησης- οργανισμού, με παράλληλο λεπτομερή σχεδιασμό για την ανάπτυξη και λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης ή οργανισμού, που βασίζονται σε προβλέψεις της επόμενης πενταετίας ή δεκαετίας. Ειδικά στον επιχειρησιακό προγραμματισμό νέων επιχειρήσεων προτείνουμε τριετές σχέδιο αναπροσαρμοζόμενο για πενταετία στην πορεία εκτέλεσης του σχεδίου.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνει κείμενα, γραφήματα και αριθμητικά δεδομένα που αναλύουν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση μιας επιχείρησης όσο και την μελλοντική πορεία της επιχείρησης ή οργανισμού, τους στόχους που τίθενται για τα επόμενα έτη και τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, στόχοι τόσο αριθμητικοί όσο και ποιοτικοί.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι απαραίτητο για:

  • Χρηματοδότηση μέσω τραπεζών ή νέων μετόχων
  • Την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
  • Εξορθολογισμό υπαρχουσών πόρων στην επιχείρηση
  • Την αξιολόγηση και επανακαθορισμό της στρατηγικής της επιχείρησης
  • Εύρεση κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών, ώστε να υπάρχει συνεχή βελτίωση λειτουργίας της επιχείρησης
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διόρθωσης των αδύναμων σημείων