ΕΣΠΑ: 14 νέες δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 612 εκατ. ευρώ, αναμένονται να προκηρυχθούν.

Οι δράσεις αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης, την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας και τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα.

1. Ερευνώ-Καινοτομώ, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω της αξιοποίησης των προηγμένων τεχνολογιών.

2. Υποστήριξη λειτουργίας Φορέων Προγραμματισμού και Ενδιάμεσων Φορέων, προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, θα χορηγηθεί τεχνική βοήθεια σε φορείς προγραμματισμού του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» καθώς και σε Ενδιάμεσους Φορείς.

3. Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Στόχος του, είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

4. Ταμείο Πατεντών (Patent Fund) συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και η κατοχύρωση παντεντών.

5. Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ. Eπιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για μακροχρόνια ανέργους, η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας, στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.

6. Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021-2027, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

7. Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διαχείρισης έργων, προϋπολογισμού 8,17 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η η προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία.

8. Συμμετοχή στις θεσμοθετημένες (institutionalized) ευρωπαϊκές συμπράξεις HPC & KDT, προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

9. Διακρατικές συνεργασίες στην έρευνα και καινοτομία (Ελλάδα – Κύπρος), με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ.

10. Σχέδια προσαρμογής και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ. Απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις με 20 έως 50 απασχολούμενους για την προσαρμογή των εργαζομένων τους στα νέα δεδομένα.

11. Κατάρτιση αυτοαπασχολουμένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

12. Κέντρα Ικανοτήτων Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ. Στοχεύει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και στην αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

13. Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα της μικροηλεκτρονικής, 18 εκατ. ευρώ.

14. Διακρατικές συνεργασίες στην έρευνα και καινοτομία (Ελλάδα – Γερμανία), με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες Πληροφορίες: 213 0317449 , 2410 623636