Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.​


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από
80.000€ έως 400.000€.
Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:
(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή
πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και
(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης
τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Τι χρηματοδοτείται:
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Ψηφιακός εξοπλισμός – λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού


Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:


α) Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα,
β) προβολή εξωστρέφεια και διεθνοποίηση,
γ) μεταφορικά μέσα,
δ) μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες,
ε) έμμεσες δαπάνες.

Αναλυτικά η πρόσκληση:
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/6115/60%CE%A9%CE%98%C
E%97-9%CE%97%CE%97.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. επικοινωνίας Λάρισα: 2410-623636

Τηλ. επικοινωνίας Αθήνα: 213-0317449

Περίοδος υποβολής: από 18/12/2023 έως 29/2/2024 (ώρα 15:00)