Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υπο ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων
ΜΜΕ, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από ​30.000 € έως 400.000 €.


Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις
επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.


Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:
​​10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή
πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1
ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.


Τι χρηματοδοτείται:
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Ψηφιακός εξοπλισμός – Λογισμικό και υπηρεσίες Λογισμικού
Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:
α) Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
σύμφωνα με εθνικά εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,
β) προβολή εξωστρέφεια και διεθνοποίηση,
γ) μεταφορικά μέσα
δ) μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες
ε) σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας στ) έμμεσες δαπάνες

Περίοδος υποβολής: από 18/12/2023 έως 29/2/2024 (ώρα 15:00)


Αναλυτικά η πρόσκληση: https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/6116/%CE%A8%CE%A9%CE
%93%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A5%CE%A6.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. επικοινωνίας Λάρισα: 2410-623636

Τηλ. επικοινωνίας Αθήνα: 213-0317449