Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

🆘 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 14/6/2024 🆘

Υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια από 10.000€ έως 50.000€ με ποσοστό ενίσχυσης έως και 100%.

Επιλέξιμες δαπάνες : Λειτουργικές Δαπάνες, Δαπάνες προσωπικού, Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων, Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο, Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών, Δαπάνες Λογισμικού, Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης, Έμμεσες Δαπάνες.

Διάρκεια υλοποίησης : 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.