Αναπτυξιακός Νόμος 2022: Καθεστώς “Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα”

Σκοπός :

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια:

 1. Υπάγονται επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων του Υποκεφαλαίου Σ΄Τ.
 2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται να περιλαμβάνουν και επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 74.

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων :

Είδη ενισχύσεων αποτελούν:

1. φορολογικής απαλλαγή

2. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

3. επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,

4. επιχορήγηση(μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις)

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και την Περιοχή την οποία υλοποιείται.

 • απο 35% έως 70% για Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις ,
 • απο 25% έως 60% για Μεσαίες Επιχειρήσεις,
 • απο 15% έως 50% για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατό ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80%του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται 100%.

Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις παρακάτω περιοχές:

 • Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 • Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
 • Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
 • Σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης
 • Σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
 • Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ζώνες Απολιγνιτοποιήσης, οι οποίες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας το ποσοστό της επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων.

Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός για κάθε επιχείρηση είναι ο εξής:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις → 1.000.000 ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις → 500.000 ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις  → 250.000  ευρώ
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις → 100.000 ευρώ.
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) → 50.000 ευρώ

Οι Δικαιούχοι και οι εξαιρούμενοι των ενισχύσεων:

Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης.

 • Εμπορική εταιρία
 • συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού.
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσονδεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
   • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22
   • ατομικές επιχειρήσεις εκτός αγροδιατροφής δεν είναι επιλέξιμες.

    Οι  Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων(200.000) ευρώ είναι επιλέξιμες  μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή- πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών  προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.».

Ημερομηνίες υποβολής: από 27/07/2022 έως 31/10/2022.