Αναπτυξιακός Νόμος 2022: Καθεστώς πρωτογενής παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30/12/2022

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου “Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να αφορούν μια και μόνο Περιφερειακή Ενότητα, να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από της ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δημιουργία νέας μονάδας.

Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί / παρασχεθεί από αυτήν Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Δαπάνες για κτιριακά, εγκαταστάσεις
 • Δαπάνες για εξοπλισμό και αγροτικά μηχανήματα  ( για  τρακτέρ  έως 30% του προϋπολογισμού )
 • Δαπάνες για πιστοποιήσεις, μεταφοράς τεχνογνωσίας, κ.α
 • δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης (υπό προϋποθέσεις)
 • Άλλες άυλες δαπάνες

Οι δαπάνες των κτιριακών αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τα θερμοκήπια και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

 Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης.
 • Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
 • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων. μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων.
 • Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης ή έχει μισθωθεί για τουλάχιστον 15ετία από την έγκριση της επένδυσης.
 • Η αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών και πολυετών φυτών, η φύτευση μονοετών φυτών, οι εργασίες αποστράγγισης, η αγορά ζώων, οι επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα, το κεφάλαιο κίνησης, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης.

Περιπτώσεις επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων

 • Επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς παραγωγής
  • Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, (όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.), διαλογής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων της ίδιας αγροτικής επιχείρησης, καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης με καθετοποιημένη μονάδα για την παραγωγή ελαίου .
  • στον τομέα ζωικής παραγωγής: Βοοτροφικές, αιγοπροβατοτροφικές, χοιροτροφικές μονάδες, μονάδες μονόπλων, εκτροφής γουνοφόρων ζώων, εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών, εκτροφής σαλιγκαριών, σηροτροφικές μονάδες, μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής, πτηνοτροφικές μονάδες
 • Επενδυτικά σχέδια της μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
 • Επενδυτικά σχέδια τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα σχέδια της παραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων στο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου “Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ”

Είδη ενισχύσεων αποτελούν:

1. φορολογικής απαλλαγή

2. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

3. επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,

4. επιχορήγηση(μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις)

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και την Περιοχή την οποία υλοποιείται.

 • απο 35% έως 70% για Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις ,
 • απο 25% έως 60% για Μεσαίες Επιχειρήσεις,
 • απο 15% έως 50% για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατό ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό  (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της υποπερ. (ββ) της περ. β΄αυτής που χορηγείται  στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

Σύμφωνα με τα παραπάνω Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (δηλ. το 100% του ποσοστού επιχορήγησης που προκύπτει από τον Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων) , χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

 • Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 • Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
 • Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
 • Σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης
 • Σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
 • Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός για κάθε επιχείρηση είναι ο εξής:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις → 1.000.000 ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις → 500.000 ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις  → 250.000  ευρώ
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις → 100.000 ευρώ.
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)   → 50.000 ευρώ

Οι Δικαιούχοι και οι εξαιρούμενοι των ενισχύσεων

 • Εμπορική εταιρία
 • συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού.
  • ατομικές επιχειρήσεις εκτός αγροδιατροφής δεν είναι επιλέξιμες.
   • Οι  Ατομικές επιχειρήσεις είναι  επιλέξιμες  με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων(200.000) ευρώ

Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα εξαιρούνται:

1. Επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),

2. Οι προβληματικές επιχειρήσεις,

3. Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:  Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή

4. Αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης

5. Επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών .