5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β κύκλος)

Δημοσιεύτηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον εξακόσια είκοσι οκτώ (628) επιχειρηματικά σχέδια. Ειδικότερα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) για την πρώτη περίοδο υποβολών, είκοσι έξι (26) για τη δεύτερη και εξήντα οκτώ (68) για την τρίτη περίοδο υποβολών, με συνολικό Π/Υ επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 15.706.897,70 ευρώ 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 74.084.474,40 ευρώ. 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ